vrijdag, 26 aug 2016
 
 

Definities

1. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een ieder die een opdracht verstrekt aan Heine Dolstra Design. 

 

Artikel 1: toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten - met inbegrip van de ­­totstandkoming daarvan - waarbij Heine Dolstra Design optreedt als opdrachtnemer.
1.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en met toestemming van Heine Dolstra Design worden overeengekomen.
1.3 De algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.4 Op alle overeenkomsten - met inbegrip van de totstandkoming daarvan - waarin Heine Dolstra Design optreedt als opdrachtnemer is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 2: offertes

2.1 Een offerte van Heine Dolstra Design is altijd vrijblijvend, blijft na het uitbrengen 30 dagen geldig en ­vervalt daarna van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2 De opdrachtgever kan aan een door Heine Dolstra Design uitgegeven offerte geen rechten ontlenen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.3 Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, kan geen overeenkomst tot stand komen alvorens het bureau aan de opdrachtgever ­schriftelijk heeft bericht met deze afwijking van de offerte in te stemmen.
2.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een ­overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel gegeven prijs.

Artikel 3: totstandkoming en inhoud van overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Heine Dolstra Design komt niet eerder tot stand dan ­ wanneer de opdrachtgever de offerte schriftelijk of middels electronische berichtgeving heeft geaccepteerd, dan wel wanneer Heine Dolstra Design de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk heeft ­geaccepteerd.
3.2 Indien de opdrachtgever niet reageert op de offerte, of opdracht en vervolgens niet ­protesteert tegen de ­aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht, wordt de opdrachtgever geacht de offerte te hebben geaccepteerd op basis van de voorwaarden die in de offerte zijn gesteld.
3.3 Indien Heine Dolstra Design een schriftelijke of mondelinge opdracht nog niet heeft geaccepteerd is de opdrachtgever slechts gerechtigd zijn opdracht in te trekken indien hij de door Heine Dolstra Design reeds gemaakte ­kosten ten behoeve van de opdracht vergoedt.
3.4 Heine Dolstra Design heeft het recht om binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst de opdracht terug te geven zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op vergoeding van directe of ­indirecte schade. De teruggave geschiedt schriftelijk.
3.5 Zowel de opdrachtgever als Heine Dolstra Design kunnen slechts afwijken van hetgeen is overeengekomen voor zover dit schriftelijk met de wederpartij wordt overeengekomen.
3.6 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de offerte en de datum van de uitvoering van de opdracht, de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zullen de prijzen in de geaccepteerde offerte ­dienovereenkomstig worden verhoogd. Indien dit resulteert in een totale prijsverhoging van meer dan 10 procent is de opdrachtgever gerechtigd de ­overeenkomst te ontbinden.
3.7 Afspraken of overeenkomsten met werknemers van het bureau binden de laatste slechts voor zover door een daartoe bevoegd vertegenwoordiger schriftelijk bevestigd. Als werknemers zijn in dit verband te beschouwen allen die geen procuratie hebben.

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 Heine Dolstra Design zal tijdens de uitvoering van de opdracht de voorlopige ontwerpen (illustraties, foto’s, drukproeven, etc.) ter goedkeuring voorleggen aan de opdrachtgever. Heine Dolstra Design is niet ­aansprakelijk voor gebreken in het eindontwerp, voor zover de opdrachtgever zich hierover niet heeft beklaagd, naar aanleiding van de beoordeling van een voorlopig ontwerp waarin het gebrek zich eveneens bevond.
4.2 De opdrachtgever dient aan Heine Dolstra Design alle relevante informatie schriftelijk te verstrekken die noodzakelijk is voor het deugdelijk uitvoeren van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen­gekomen. Alle extra kosten, die Heine Dolstra Design moet maken als gevolg van gebrekkige of onvolledige verstrekking van (onjuiste) informatie door de opdrachtgever, worden de opdrachtgever in rekening gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor ­rekening van de opdrachtgever. Veranderingen welke vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen ­aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.
4.3 Indien de opdrachtgever aan meerdere reclamebureau’s, waaronder Heine Dolstra Design, een opdracht van gelijke strekking geeft, dient de opdrachtgever aan Heine Dolstra Design mede te delen aan welke ­reclamebureau’s de opdracht mede is verstrekt en waartoe deze opdracht strekt.
4.4 Indien de aan Heine Dolstra Design verstrekte opdracht (mede) meebrengt dat er ­overeenkomsten dienen te worden aangegaan met media - waaronder onder meer­ ­inbegrepen dagbladen, weekbladen, maand­bladen, ­tijdschriften, ad hoc uitgaven en ­uitzendminuten op televisie en radio - worden deze overeenkomsten in opdracht van de opdrachtgever gesloten door en op naam van Heine Dolstra Design. De in deze ­overeenkomsten door Heine Dolstra Design overeengekomen prijs wordt op zijn minst in zijn geheel ­doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5: wijzigingen in de opdracht

5.1 Indien op verzoek van de opdrachtgever wijzigingen in de opdracht worden aangebracht of extra ­werkzaamheden worden verricht, worden de daaruit voortvloeiende kosten evenredig met de oorspron­kelijke overeengekomen vergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Heine Dolstra Design is in het ­voorkomende geval niet gebonden aan de ­oorspronkelijk overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht moest worden uitgevoerd.
5.2 Heine Dolstra Design doet in het geval als bedoeld in het vorige lid, opgave van een nieuwe termijn ­waarbinnen Heine Dolstra Design de opdracht verwacht te kunnen uitvoeren.

Artikel 6: termijnen

6.1 Overeengekomen termijnen voor het uitvoeren van de opdracht zijn nimmer te ­beschouwen als fatale ­termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. ­­Heine Dolstra Design zal echter al het redelijkerwijs mogelijk doen om de opdracht binnen de gestelde termijn uit te voeren.
6.2 Zodra Heine Dolstra Design kennis draagt van feiten of omstandigheden die de realisering van de opdracht binnen de gestelde termijn onmogelijk maken, geeft Heine Dolstra Design hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de opdrachtgever, met opgave van een nieuwe ­termijn, waarbinnen Heine Dolstra Design de opdracht ­verwacht te kunnen uitvoeren. De termijn als bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt niet als een nieuwe doch als een oorspronkelijke termijn, die door Heine Dolstra Design op grond van dit artikel kan worden verlengd.
6.3 Indien de afronding van de werkzaamheden door Heine Dolstra Design niet plaatsvindt binnen de nieuwe ­termijn als bedoeld in het vorige lid, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, ­zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.
6.4 De opdrachtgever heeft noch bij overschrijding van de overeengekomen termijn, noch bij overschrijding van de nieuwe termijn als bedoeld in lid 2 het recht de opdracht of gedeelten uit de opdrachten voor ­rekening van Heine Dolstra Design uit te voeren of te doen ­uitvoeren.
6.5 Heine Dolstra Design is noch bij overschrijding van de overeengekomen termijn, noch bij overschrijding van de nieuwe termijn als bedoeld in lid 2 aansprakelijk voor de door de opdrachtgever geleden schade (direct of ­indirect), tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Heine Dolstra Design.
6.6 Ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in lid 3 laat onverlet de ­verplichting van de opdrachtgever de kosten te vergoeden die Heine Dolstra Design heeft gemaakt ter voorbereiding van de ­uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 7: weigeren van de opdracht

7.1 Indien de opdrachtgever weigert de uitgevoerde opdracht in ontvangst te nemen, blijft hij gehouden de ­overeengekomen vergoedingen en honoraria te betalen en alle uit de ­weigering voortvloeiende schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook, te vergoeden.

Artikel 8: auteursrecht

8.1 Heine Dolstra Design bezit het gehele en exclusieve auteursrecht op de al dan niet ­voltooide opdracht. Heine Dolstra Design verleent slechts een recht voor eigen gebruik van de opdracht aan de opdrachtgever.

Artikel 9: vertegenwoordiging en uitbestedingen

9.1 De opdrachtgever maakt schriftelijk en uitdrukkelijk aan Heine Dolstra Design bekend ­wanneer hij namens of voor rekening van een derde handelt.
9.2 Heine Dolstra Design heeft het recht werkzaamheden ter uitvoering van of in verband met de opdracht aan derden uit te besteden. Heine Dolstra Design blijft in het voorkomende geval gehouden de opdracht ­overeenkomstig deze algemene voorwaarden uit te voeren.
9.3 Opdrachtgever vrijwaart het bureau tegen elke aanspraak welke derden jegens het bureau zouden kunnen doen gelden, voor wat betreft kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden, welke door derden worden verricht via bemiddeling van het bureau doch voor rekening van de ­opdrachtgever.

Artikel 10: geheimhouding

10.1 De opdrachtgever en Heine Dolstra Design behandelen alle kennis die zij van elkaar krijgen vertrouwelijk.

Artikel 11: aansprakelijkheid

11.1 Heine Dolstra Design is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook - al dan niet veroorzaakt door derden - die de opdrachtgever lijdt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Heine Dolstra Design.
11.2 Onverminderd het voorgaande is Heine Dolstra Design nimmer tot meer schadevergoeding gehouden dan de overeengekomen vergoeding voor de uitvoering van de opdracht.
11.3 De opdrachtgever vrijwaart Heine Dolstra Design tegen elke aansprakelijkheid voor door derden geleden schade, direct of indirect, in welke vorm dan ook.

Artikel 12: vervoer

12.1 Verzending geschiedt op de wijze als door het bureau aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de hieraan verbonden extra kosten voor zijn rekening.
12.2 Goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd en/of verzonden, ook indien ­franco wordt geleverd. Het transport wordt door het bureau alleen verzekerd, indien de opdrachtgever zulks ­uitdrukkelijk heeft verzocht. De kosten hiervan komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: betaling

13.1 Betaling van de overeengekomen vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht dient te geschieden ­zonder aftrek van enige korting binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien geen betalingstermijn is ­overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de factuur. De factuur wordt ­toegezonden na voltooiing van de opdracht, tenzij Heine Dolstra Design kosten dient te berekenen aan ­derden. In het voorkomende geval voert Heine Dolstra Design, onverminderd de verplichtingen tot betaling binnen de ­bovengenoemde termijn.
13.2 Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, is de opdrachtgever in ­verzuim zonder dat ­ingebrekestelling vereist is en is de opdrachtgever gehouden tot ­vergoeding van rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim. De rente wordt gesteld op 1% per maand of een deel daarvan.
13.3 Alle kosten die Heine Dolstra Design moet maken tot verhaal van zijn vorderingen op de opdrachtgever en de vaststelling van diens aansprakelijkheid, zowel gerechtelijk als ­buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van de schade die Heine Dolstra Design lijdt.
13.4 De buitengerechtelijk kosten worden berekend aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten, tenzij Heine Dolstra Design verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen aan de hand van het tarief dat wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
13.5 Geleverde goederen blijven eigendom van het bureau tot de dag, waarop de opdrachtgever de ­verschuldigde som, rente, kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, alsmede eventuele andere openstaande facturen zal hebben voldaan.
13.6 Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, één en ander ter beoordeling van het bureau. Het gestelde in dit artikel is eveneens van toepassing op elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht.

Artikel 14: ontbinding

14.1 Heine Dolstra Design kan zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden of de ­nakoming ervan opschorten indien: a) de opdrachtgever moet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 12; b) de opdrachtgever een van de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; c) zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Heine Dolstra Design ernstig in gevaar brengen als gevolg van bijvoorbeeld surséance van betaling, (een ­aanvraag tot) faillissement, beslag­legging, handelsonbekwaamheid en ontbinding van de opdrachtgever als rechtspersoon.

Artikel 15: geschillen

15.1 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Heine Dolstra Design ­ontstaan zullen worden berecht door bevoegde rechter in het ­arrondissement Leeuwarden.
15.2 Onder geschillen worden mede begrepen de situaties welke slechts door één van de ­partijen als geschillen worden beschouwd.

Artikel 16: reclames en aansprakelijkheid

16.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen of de ­verrichting van diensten. De opdrachtgever, die om welke reden dan ook het geleverde niet binnen acht dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de ­verrichting akkoord te hebben bevonden.
16.2 De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen het bureau kunnen doen gelden, nadat de ­opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel heeft in gebruik genomen, be- of verwerkt, ­respectievelijk heeft doen in gebruik nemen, be- of verwerken, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.
16.3 Het bureau is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, vervolgschade of andere indirecte schade, welke de opdrachtgever of derden lijden, ten gevolge van schuld of nalatigheid zijdens het bureau, waaronder ­mede­begrepen schuld, nalatigheid en opzet van door of namens het bureau door de opdrachtgever of ­derden te werk gestelde personen. Het vorenstaande geldt - behoudens het geval van opzet - mede ten aanzien van de rechtstreekse aansprakelijkheid van personen, die in dienst van het bureau zijn. Het bureau is niet ­aansprakelijk voor fouten die door de opdrachtgever niet verbeterd zijn in de voor definitieve aanmaak ervan aan de opdrachtgever in concept of op proef aangeleverde materialen.
16.4 Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

Artikel 17: overmacht

17.1 Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder andere zullen gelden: oorlog, ­mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan het bureau door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of ­redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan het bureau van het nakomen van de overeengekomen leverings­termijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.
17.2 In geval van overmacht zal het bureau daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, en heeft de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht ­schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van het bureau af te nemen en te vergoeden het ­uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 18: wijzigingen AV

18.1 Heine Dolstra Design behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
18.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Heine Dolstra Design of per elektronische ­berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
18.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ­ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

 

Aanvullende artikelen m.b.t. de hostingpakketten van Heine Dolstra Design (in de onderstaande tekst omschreven als ­hostingaanbieder):

Artikel 19: hosting: verplichtingen / rechten hostingaanbieder

19.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert hostingaanbieder dat zij de overeenkomst zal uit­voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
19.2 Hostingaanbieder zal zich, voor zover redelijkerwijs van hem verlangd kan worden, inspannen om de ­overeengekomen producten en/of diensten te leveren en in stand te houden gedurende zeven dagen per week en 24 uur per dag.
19.3 Hostingaanbieder zal zich inspannen in om in geval van het niet beschikbaar zijn van producten en/of diensten, door ­storingen, onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. Deze informatie zal middels de website dan wel per elektronische berichtgeving worden verstrekt.
19.4 Hostingaanbieder behoudt zich het recht voor haar systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de systemen van hostingaanbieder. Hostingaanbieder zal een ­dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en opdrachtgever ­tijdig van tevoren op de ­hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Hostingaanbieder zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de systemen nimmer tot enige schade jegens opdrachtgever gehouden zijn.
19.5 Hostingaanbieder zal zich onthouden van kennisname van de inhoud van verzonden, ontvangen of opgeslagen ­communicatieberichten en bestanden van opdrachtgever, tenzij kennisname redelijkerwijs nodig is voor de nakoming van de overeenkomst, voor het goed laten functioneren van producten en/of diensten of voor het nakomen van een wettelijke plicht van hostingaanbieder.

Artikel 20: hosting: verplichtingen / rechten opdrachtgever

20.1 Opdrachtgever stelt hostingaanbieder steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
20.2 Opdrachtgever onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van materiaal in strijd met bepalingen van Nederlands recht, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen materiaal dat
· smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend is,
· inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen ­auteurs­rechten, merkrechten en portretrecht,
· een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden oplevert, waaronder in ieder geval maar niet ­uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie,
· hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie bevat waarvan opdrachtgever weet of moet weten dat die verwijst naar materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden,
· ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat,
· kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat, of
20.3 Het opslaan en verspreiden van erotisch of pornografisch materiaal is uitsluitend toegestaan wanneer dit ­expliciet bij het sluiten van de overeenkomst is bepaald en uitsluitend voor zover dergelijk materiaal in Nederland legaal opgeslagen en verspreid mag worden.
20.4 Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten van hostingaanbieder of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen. Het is opdrachtgever verboden processen of programma's op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks hostingaanbieder, overige klanten van ­hostingaanbieder of ­internetgebruikers hindert of schade toe kan brengen. Hostingaanbieder zal opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen ter preventie van hinder, overlast of schade.
20.5 Opdrachtgever vrijwaart hostingaanbieder van alle juridische claims met betrekking tot de door opdrachtgever ­opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
20.6 Opdrachtgever zal zich houden aan de Netiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 – ftp://ftp.ripe.net/rfc/ rfc1855.txt – en toekomstige aanpassingen hiervan) en aan ­eventueel door hostingaanbieder gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de geleverde producten en ­diensten.
20.7 Zonder toestemming van hostingaanbieder is het opdrachtgever verboden de door hostingaanbieder ­verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
20.8 Hostingaanbieder heeft het recht het gebruik van de geleverde producten en diensten per direct en zonder vooraf­gaande mededeling te beperken, niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens hostingaanbieder niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
20.9 Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer zoals beschreven in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze hoeveelheid is hostingaanbieder bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op dat moment door hostingaanbieder worden gehanteerd.

Artikel 21: domeinnamen

21.1 Indien de overeenkomst (mede) strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen of gebruik van één of meer domeinnamen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
21.2 Aanvraag, toekenning en gebruik van een domeinnaam is afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Hostingaanbieder vervult hierbij slechts een bemiddelende rol en kan geen garanties verstrekken dat een aanvraag, toekenning of gebruik ook werkelijk mogelijk zal blijken.
21.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt hostingaanbieder schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
21.4 Hostingaanbieder is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of ­verkregen, ­behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van hostingaanbieder.
21.5 Indien hostingaanbieder een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal ­hostingaanbieder medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
21.6 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, ­toekenning of gebruik van een domeinnaam.
21.7 Hostingaanbieder heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na ­verloop van een ­redelijke termijn tot ­nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
21.8 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is hostingaanbieder gerechtigd de domeinnaam op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 22: Rechten van intellectuele eigendom

22.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij hostingaanbieder of diens licentiegevers. Opdrachtgever ­verkrijgt ­uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
22.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de in het eerste lid genoemde werken te verwijderen of te ­wijzigen.
22.3 Het is hostingaanbieder toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien hostingaanbieder door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
22.4 Opdrachtgever verstrekt hierbij hostingaanbieder een onbeperkte licentie om alle door opdrachtgever via de systemen van hostingaanbieder verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te ­kopiëren op elke door hostingaanbieder geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de overeenkomst door hostingaanbieder.

Artikel 23: Overmacht

23.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoer­belemmeringen en in het geval dat hostingaanbieder door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van hostingaanbieder kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst ­worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 24: Duur en beëindiging

24.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een minimum termijn van twaalf maanden. Tenzij anders ­overeen­gekomen wordt de overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar.
24.2 De overeenkomst kan na de minimumtermijn uit het vorige lid door hostingaanbieder en opdrachtgever tegen het einde van elke kalendermaand worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
24.3 Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze ­voorwaarden niet nakomt heeft hostingaanbieder het recht alle met betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van hostingaanbieder op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 25: Aansprakelijkheid

25.1 Hostingaanbieder aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
25.2 De totale aansprakelijkheid van hostingaanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de ­vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor ­directe schade echter meer bedragen dan 500 Euro.
25.3 Aansprakelijkheid van hostingaanbieder voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
25.4 Gezien het op de betrokken Netwerken grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Hostingaanbieder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Hostingaanbieder is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
25.5 Buiten de in artikel 25.2 genoemde gevallen rust op hostingaanbieder geen enkele aansprakelijkheid voor ­schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 25.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van hostingaanbieder.
25.6 De aansprakelijkheid van hostingaanbieder wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever hostingaanbieder onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en hostingaanbieder ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebreke­stelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat hostingaanbieder in staat is adequaat te reageren.
25.7 ­Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade ­binnen 2 (twee) weken na het ontstaan daarvan schriftelijk bij hostingaanbieder meldt.
25.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hostingaanbieder lijdt ten gevolgde van een aan opdrachtgever ­toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
25.9 Opdrachtgever vrijwaart hostingaanbieder voor alle aanspraken van derden.
25.10 Bij levering van een website door Heine Dolstra Design aan opdrachtgever kan niet worden verlangt dat deze website in de toekomst kostenloos door Heine Dolstra Design wordt ge-update ter voorkoming van ­storingen en/of andere ­calamiteiten. Vernieuwingen in software, zoals bijv. browsers van klanten/bezoekers e.d., kunnen er voor ­zorgen dat een site niet of niet juist wordt weergegeven. Derhalve kunnen de hier uit voortvloeiende kosten m.b.t. het updaten van de code van de site niet worden verhaald op Heine Dolstra Design, tenzij opdracht­gever ­schriftelijk anders is overeengekomen met Heine Dolstra Design.

 


Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord Nederland d.d. 30-11-2009.